STANJE OKOLIŠA ŠKOLE
OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija - matična zgrada, Nova cesta 53

Stanje 18. lipnja 2018.